Share on facebook

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.01.2024

199 

Więcej informacji:

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od podstaw

 

Zapraszamy serdecznie na szkolenie poświęcone Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych, na którym zostanie omówiona komleksowo problematyka ZFŚS.


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


ZAPISY NA SZKOLENIE STACJONARNE/ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: biuro@karolinaniedzielska.pl

 


Trenerzy:

Renata Majewska

Ekspert prawa pracy i wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia prawnicze w 1997 r. na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez prawie dziesięć lat pracowała jako redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, ostatnie kilka lat jako redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku lat prowadzi firmę, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym, o nazwie Biuro Kadr i Płac. Specjalizuje się w prawie pracy i płacach, zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

 


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach specjalistów ds. kadr i płac, księgowych, właścicieli firm, managerów i osób zarządzających przedsiębiorstwami, a także do pracowników organów państwowych, w tym do członków komisji socjalnych zajmujących się sprawami pracowniczymi i płacowymi, które chcą nabyć, usystematyzować oraz uporządkować wiedzę z zakresu tworzenia, przeznaczenia i korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


 

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia nabędzie, usystematyzuje oraz uporządkuje wiedzę z zasad tworzenia ZFŚŚ, celu jego tworzenia i przeznaczenia. Dowie się jakie osoby są uprawnionego korzystania ze świadczeń. Pozna sposoby obliczania odpisów na fundusz i nauczy się jak przyznawać pomoc osobom uprawnionym. Każdy uczestnik będzie znał rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach ZFSŚ, nauczy się tworzyć regulamin socjalny, będzie znał zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń z funduszu oraz będzie wiedział jak radzić sobie z egzekucjami ze świadczeń socjalnych.


 

Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrań na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku, 

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 


PROGRAM SZKOLENIA

 

1) Zasady tworzenia ZFŚS

 • obowiązek tworzenia funduszu 
 • odstąpienie od tworzenia funduszu lub obniżenie wysokości odpisów socjalnych
 • kto wypłaca świadczenia urlopowe

 

2) Cel tworzenia i przeznaczenie funduszu

 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi
 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania
 • dofinansowanie obiektów socjalnych
 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

 

3) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

 • katalog ustawowy osób uprawnionych (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)
 • pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na zgodnie z rozporządzeniem RODO
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;

 

4) Obliczanie odpisów na fundusz socjalny

 • ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty
 • naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja
 • naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września
 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia;

 

5) Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)
 • analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)
 • zasady dokumentowania przyznanej pomocy
 • czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO)

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej;

 

6) Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

 • paczki dla dzieci
 • karnety do klubu fitness
 • zapomogi
 • wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu
 • pożyczki mieszkaniowe z zfśs
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs;

 

7) Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku

 • rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
 • budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym
 • ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
 • ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
 • analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
 • procedura starań o świadczenia socjalne

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs;

 

8) Utworzenie i działalność komisji socjalnej

 • powołanie i ustalenie składu, w tym władz komisji
 • organizacyjne zasady działania komisji (sposób obradowania, częstotliwość spotkań, podejmowanie decyzji o przyznaniu/nie przyznaniu pomocy socjalnej)
 • regulamin działania komisji;

 

9) Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs 

 • zwiększone podczas epidemii limity ulg PIT 
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy
 • zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów
 • ulgi z tytułu zapomóg;

 

10) Egzekucja ze świadczeń socjalnych

 • odczytywanie zajęcia innych wierzytelności
 • pełne czy ograniczone potrącenia

Sesja pytań Q&A

199