Płace 2021

199.00 

Zasób 4

Adresaci szkolenia

Zasób 1

Wymagania od uczestników

Zasób 2

Materiały

Zasób 3

Korzyści z kursu

Więcej informacji:

uwaga! e-book przychodzi automatycznie po dokonaniu płatności, sprawdź obowiązkowo folder spam.

 

❌Prawie 400 stron potężnej wiedzy.
Znajdziesz w nim wiele materiałów, odpowiedzi na nurtujące pytania.

❌ W e-booku został skoncentrowany materiał, którego nie znajdziesz w innej publikacji o tematyce płacowej.

✅Z publikacji dowiesz się:

I. Wstęp

II. Wynagrodzenie za pracę 

 1. Składniki wynagrodzenia 
 2. Systemy wynagradzania 

III. Odszkodowania i odprawy ze stosunku pracy

 1. Odszkodowania 
 2. Odprawy 

2.1. Odprawa pośmiertna 

2.2. Odprawa emerytalno rentowa 

2.3. Odprawa związana ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika 

3. Zagadnienia składowo- podatkowe odpraw i odszkodowań 

IV. Regulamin wynagradzania 

V. Szczególne tryby wynagradzania pracownika 

 1. Przestój 

1.1. Zmiana czasu na letni a czas pracy i wynagrodzenie  

1.2. Zmiana czasu na zimowy a czas pracy i wynagrodzenie 

2. Wadliwie wykonana praca 

3. Dyżur 

4. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych 

VI. Praca w nadgodzinach i ponadwymiarowa 

 1. Pojęcie nadgodzin i rodzaje 
 2. Rodzaje nadgodzin 

2.1. Limit pracy w nadgodzinach

2.2. Zlecanie nadgodzin 

3. Rozliczanie nadgodzin 

3.1. Czas wolny z inicjatywy pracownika 

3.2  Czas wolny z inicjatywy pracodawcy 

3.3. Dodatki za pracę w nadgodzinach 

3.4. Liczenie nadgodzin – zadania 

3. Nadgodziny średniotygodniowe 

4. Praca w dniu rozkładowo wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy 

5. Praca w niedzielę i święta 

5.1. Rekompensata za pracę w niedziele i święta 

6. Praca w dniu wolnym udzielonym w zamian za święto 

VII. Praca w porze nocnej 

VIII. Ryczały

 1. Ryczałt za nadgodziny 
 2. Ryczałt z prace w porze nocnej 

IX. Ubezpieczenia społeczne

 1. Obowiązki publiczno- prawne pracodawcy 
 2. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
 3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych 
 4. Rozróżnianie umów 
 5. Zatrudnianie emerytów i rencistów- obowiązki podatkowe 
 6. Terminy płatności składek oraz przesyłania dokumentów rozliczeniowych 
 7. Dokumenty ubezpieczeniowe 
 8. Podstawa wymiaru składek osoby przebywającej na zasiłku macierzyńskim 
 9. Podstawa wymiaru składek osoby przebywającej na urlopie wychowawczym 
 10. Składka wypadkowa 
 11. Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe 
 12. Składki pozaubezpieczeniowe 

1.1. Fundusz Pracy 

12.2. Fundusz Solidarnościowy 

12.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

12.4. Fundusz Emerytur Pomostowych 

X. Podatki 

 1. Koszty uzyskania przychodu 
 2. Skala podatkowa w 2021 r. 
 3. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy 
 4. Przekroczenie drugiego progu podatkowego w trakcie roku 
 5. PIT 0 

5.1. Wiek podatnika 

5.2. Rodzaje przychodów 

5.3. Limit ulgi 

5.4. Ulga dla młodych a składki na ubezpieczenie społeczne 

5.5. Ulga dla młodych a zasiłki 

XI.  Lista płac 

 1. Korekty listy płac 

1.1. Nadpłata wynagrodzenia 

1.2. Uznanie umowy za pozorną 

 1. Pozorność umowy 
 2. Odwołanie od decyzji Zus 
 3. Wygrana w sądzie- wyrok 

1.3. Przywrócenie do pracy 

XII. Lista płac w praktyce- zadania 

XIII. Umowy cywilnoprawne 

 1. Umowa zlecenie 
 2. Umowa o dzieło 

XIV. Niezdolność do pracy 

 1. Wynagrodzenie chorobowe 
 2. Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

2.1. Wyłączenie wynagrodzenia z obliczania podstawy wymiaru zasiłku 

2.2. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu pracy (przy spełnieniu warunku- okres wyczekiwania)

2.3. Niezdolność do pracy w drugim miesiącu pracy (przy spełnieniu warunku- okres wyczekiwania)

2.4. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po przerwie w wykonywaniu pracy 

2.5. Składniki wynagrodzenia, których nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku

2.6. Składniki przysługujące za okresy miesięczne 

2.7.  Składniki przysługujące za okresy kwartalne

2.8.  Składniki przysługujące za okresy roczne 

2.9.Niewypłacenie składników wynagrodzenia

2.10. Składniki przysługujące do określonego terminu 

2.1. Zmiana wymiaru etatu 

3. Zasady uzupełnienia wynagrodzenia 

3.1. Uzupełnienie wynagrodzenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności 

3.2. Choroba w miesiącu urlopu wypoczynkowego 

4. Podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego 

5. Zasiłek chorobowy w dniu pracy 

6. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego 

6.1. Zadania- obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego 

XV. Urlopy i inne nieobecności w pracy 

 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 

1.1. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej 

1.2. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc 

1.3. Składniki wynagrodzenia, które są wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc 

 1. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

2.1. Etapy obliczania ekwiwalentu 

2.2. Ustalenie podstawy 

2.3. Współczynnik urlopowy 

3. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop niepełnoetatowca 

4. Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

XVI. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 

 1. Potrącenia z praw majątkowych 
 2. Potrącenia z umów cywilnoprawnych 
 3. Zbiegi egzekucji 

3.1. Zbieg egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia za pracę

3.2. Zbieg egzekucji sądowych do wynagrodzenia za pracę

3.3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę

4. Wskaźniki dotyczące potrąceń w roku 2021

5. Potrącenia z zasiłków 

5. 1. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy zasiłku. 

5.2. Kwota wolna od potrąceń 

XVII. Pracownicze Plany Kapitałowe 

 1. Definicja Pracowniczych Planów kapitałowych 
 2. Prywatna własność środków
 3. Terminarz PPK 
 4. Inwestycje PPK 
 5. Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych

5. 1. Osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK 

 5.2. Wiek uczestnika 

6. Wybór instytucji finansowej 

6. 1. Umowa o zarządzanie PPK 

6.2. Umowa o prowadzenie PPK 

6.3. Wzór regulaminu wyboru reprezentacji załogi w celu wyboru instytucji finansowej 

7. Zestawienie terminów i dokumentów obowiązujących w ramach PPK 

8. Wypłata środków zgromadzonych na PPK 

8. 1. Poważne zachorowanie 

8.2. Wkład własny na mieszkanie/ dom 

8.3. Wypłata transferowa 

8.4. Wypłata transferowa w przypadku zmiany pracodawcy 

8.5. Zwrot środków 

8.6. Świadczenie małżeńskie 

8.7. Podział środków w przypadku rozwodu

8.8. Śmierć uczestnika PPK 

9. Lista instytucji finansowych, które tworzą PPK 

10. Przykładowe wizualizacje gromadzenia środków w PPK 

11. Wpłaty do PPK 

11. 1. Wpłaty podstawowe 

11.2. Wpłaty dodatkowe 

12. PPK na liście płac 

13. Wpływ PPK na kwotę wolną od potrąceń 

14.Lista dokumentów, które powinien wdrożyć podmiot zatrudniający 

15.Czynności dokonywane przez podmiot zatrudniający w ramach obsługi PPK 

Podsumowanie 

Rozwiązania zadań

 

199.00 

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie