Share on facebook

Kurs Kierownik działu kadr i płac IV edycja

375 3,850 

Więcej informacji:

Wszystkie szczegóły kursu znajdziesz tutaj:

KLIKNIJ

 

Działy kadr i płac są jednymi z najszybciej rozwijających się działów w organizacjach. Co za tym idzie coraz większy nacisk kładzie się na wiedzę oraz umiejętności kierowników tychże działów, którzy nie tylko mają posiadać wiedzę z zakresu twardego HR, ale jednocześnie pełniąc rolę managera powinni legitymować się szerokimi kompetencjami miękkimi. W związku z tym postanowiłam stworzyć kompleksowy kurs dla kierowników kadr i płac. Kurs zostanie przeprowadzony przez trenerów posiadających bogate doświadczenie zawodowe w zakresie BHP, RODO,  zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, wystąpieniach publicznych oraz prawa pracy. Oparty będzie o praktyczne rozwiązania i case study.

 


Kurs  odbędzie się online na platformie Clickmeeting na żywo. Osobny link do każdego dnia kursu przyjdzie na podany przy płatności e-mail. W celu odnalezienia linku należy sprawdzić folder SPAM lub inne.


 

ZOBACZ JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS:

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?  

Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POBIERAM FORMULARZ


Program kursu:

 

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Dziale Kadr i Płac

 

1. Rekrutacja i selekcja pracowników

– Modele polityki rekrutacyjnej w firmie:

 • Kanały poszukiwanego kandydata
 • Scenariusze rozmów rekrutacyjnych
 • Employer branding w rekrutacji
 • Prawne aspekty rekrutacji
 • Onboarding (adaptacja)
 • Podstawy administracji personalnej

2. Motywowanie pracowników

 • Budowanie satysfakcji i zaangażowania
 • Badanie satysfakcji
 • Badanie zaangażowania

3. Ocena i rozwój

– Rodzaje ocen

 • Błędy w procesie oceny
 • Przygotowanie do rozmów oceniających
 • Projektowanie działań rozwojowych po ocenie

4. Odejście pracownika z firmy

 • Odejście z inicjatywy pracownika
 • Odejście z inicjatywy pracodawcy

5. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

 • Czym jest mobbing i dyskryminacja
 • Obowiązki pracodawcy
 • Polityka antymobbingowa
 • Konflikt a mobbing

 

II. Trudne przypadki na liście płac

 

1. Skutki zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznanie jej za umowę o pracę

2. Skutki zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznanie jej za umowę o zlecenia

3. Korekty na liście na płac z tytułu wpłat do PPK

 • skutki zbyt wczesnego odprowadzenia wpłat,
 • konsekwencje zbyt późnego odprowadzenia wpłat,
 • wpłaty do PPK po rozwiązaniu stosunku pracy
 • wpłaty do PPK po śmierci uczestnika programu
 • rozliczenie miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację rezygnacji
 • obniżona wpłata podstawowa w miesiącu, kiedy dokonujemy dwóch wypłat

4. Rozliczanie nadpłaty wynagrodzenia zwracanej przez pracownika w wyniku sprawy sądowej o zwrot nienależnego świadczenia/bezpodstawnego wzbogacenia

5. Odprowadzanie i korygowanie przez pracodawcę składek i podatku dochodowego od świadczenia, od którego błędnie składki nie zostały pobrane

6. Status składkowo-podatkowy świadczeń przekazywanych pracownikom na urlopach wychowawczych i macierzyńskich

7. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków:

 • w miesiącu, kiedy pracownik dostał wynagrodzenie chorobowe i zasiłek,
 • z wynagrodzenia za umowę zlecenia,
 • z zasiłku zleceniobiorcy,
 • zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

8. Wyrównanie zasiłku chorobowego z racji wypadku uznanego dopiero po pewnym czasie w postępowaniu powypadkowym.

9. Status składkowo-podatkowy świadczeń po śmierci pracownika wypłacanych członkom jego rodziny:

 • niewypłacone wynagrodzenie,
 • odprawa pośmiertna,
 • świadczenia pomocowe,
 • potrącenia z nich.

10. Sesja pytań i odpowiedzi

 

III. ZFŚS

 

1. Zasady tworzenia ZFŚS

 • obowiązek tworzenia funduszu 
 • odstąpienie od tworzenia funduszu lub obniżenie wysokości odpisów socjalnych
 • kto wypłaca świadczenia urlopowe

 

2. Cel tworzenia i przeznaczenie funduszu

 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi
 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania
 • dofinansowanie obiektów socjalnych
 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

 

3. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

 • katalog ustawowy osób uprawnionych (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)
 • pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na zgodnie z rozporządzeniem RODO
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;

 

4. Obliczanie odpisów na fundusz socjalny

 • ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty
 • naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja
 • naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września
 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia;

 

5. Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)
 • analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)
 • zasady dokumentowania przyznanej pomocy
 • czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO)

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej;

 

6. Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

 • paczki dla dzieci
 • karnety do klubu fitness
 • zapomogi
 • wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu
 • pożyczki mieszkaniowe z zfśs
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs;

 

7. Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku

 • rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
 • budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym
 • ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
 • ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
 • analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
 • procedura starań o świadczenia socjalne

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs;

 

8. Utworzenie i działalność komisji socjalnej

 • powołanie i ustalenie składu, w tym władz komisji
 • organizacyjne zasady działania komisji (sposób obradowania, częstotliwość spotkań, podejmowanie decyzji o przyznaniu/nie przyznaniu pomocy socjalnej)
 • regulamin działania komisji;

 

9. Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs 

 • zwiększone podczas epidemii limity ulg PIT 
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy
 • zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów
 • ulgi z tytułu zapomóg;

 

10. Egzekucja ze świadczeń socjalnych

 • odczytywanie zajęcia innych wierzytelności
 • pełne czy ograniczone potrącenia

Sesja pytań Q&A

 

IV. Związki zawodowe w zakładzie pracy

 

1.  Podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych

2. Katalog osób uprawnionych do zrzeszania się w organizacji związkowej

3. Obowiązki pracodawcy względem związków zawodowych. Jakie informacje pracodawca powinien przekazać organizacji związkowej?

4. Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi

5. RODO a współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

6. Rola związków zawodowych przy:

a) tworzeniu i zmianie wewnętrznych regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

b)  wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy, a także zmianie warunków pracy i płacy

c) bezpieczeństwie i higienie pracy

d) układach zbiorowych pracy

e) sporach zbiorowych

7. Przywileje związkowe, w tym szczególna ochrona reprezentantów związkowych

8. Wybrane orzecznictwo dotyczące związków zawodowych

 

V. Restrukturyzacja zatrudnienia – zwolnienia grupowe

 

 1. Na czym polega restrukturyzacja zatrudnienia?
 2. Katalog przyczyn uzasadniających redukcję zatrudnienia.
 3. Kryteria doboru pracowników w zakresie podjęcia działań polegających na rozwiązaniu umowy o pracę .
 4. Ochrona przed zwolnieniami grupowymi 
 5. Procedura przeprowadzania zwolnień grupowych
 6. Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych
 7. Zastosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych przy zwolnieniach indywidualnych
 8. Odprawy z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych
 9. Jakie obowiązki ma pracodawca przy zwolnieniach grupowych?
 10.  Sytuacja pracowników po restrukturyzacji zatrudnienia
 11. Wybrane orzecznictwo

 

VI. RODO przy pracy zdalnej

 

1. Rodo a praca zdalna

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 • dane zwykłe
 • dane wrażliwe
 • dane dotyczące wyroków skazujących

3. Zagrożenia dla poufności danych osobowych w toku pracy zdalnej

4. Zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych podczas wykonywania zdalnie obowiązków służbowych

 • zasada zgodności z prawem, rzetelność, przejrzystość
 • zasada ograniczonego celu
 • zasada minimalizacji danych
 • zasada prawidłowości
 • zasada ograniczonego przetwarzania
 • zasada integralności i poufności
 • zasada rozliczalności

5. Dokumentacja pracy zdalnej

 • Klauzula informacyjna
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Upoważnienie
 • Analiza ryzyka
 • Test sprawdzający gotowość pracownika do świadczenia pracy zdalnej w zakresie ochrony danych osobowych

6. Procedura ochrony danych osobowych

 • podstawa prawna
 • środki techniczne i organizacyjne zwiększające poufność danych osobowych
 • wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych w bezpieczeństwa danych podczas pracy zdalnej
 • przykładowe zapisy Procedury ochrony danych osobowych

7. Kontrola pracownika zdalnego

 

VII. Wystąpienia publiczne

 

1. Cechy dobrego mówcy a trójkąt retoryczny Artystotelesa czyli jak zbudować autorytet mówcy

2. Elementy składowe dobrego przygotowania  do przemówienia

3. Narzędzia podnoszące atrakcyjność wystąpienia a dobre praktyki w stosowaniu środków wizualnych

4. Istota komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wystąpieniach publicznych – gestykulacja, ruch sceniczny, kontakt wzrokowy

5. 3Z czyli jak zjednać sobie zróżnicowaną osobowościowo publikę

6. Praca z głosem i poprawna wymowa

7. Techniki radzenia sobie ze stresem podczas przemówień publicznych

 

VII. Tworzenie regulaminów w zakładzie pracy 

 

 1. Limity zatrudnienia przy tworzeniu regulaminu pracy 
 2. Limity zatrudnienia przy tworzeniu regulaminu wynagradzania 
 3. Treść regulaminu pracy i wynagradzania 
 4. Tryb wprowadzenia regulaminów i konsultacje 
 5. Na co zwrócić uwagę w regulaminach po zmianach z dnia 26 kwietnia 2023 r. 
 6. Analiza i omówienie przykładowych regulaminów 

 

VIII. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników 

 

 1. Zasady pociągnięcia do odpowiedzialności porządkowej pracowników 
 2. Procedura karania 
 3. Katalog kar porządkowych 
 4. Podwójne karanie pracowników 
 5. Częste błędy przy karaniu pracowników, które kończą się w sądzie 
 6. Dokumentowanie karania 
 7. Powierzenie i rozliczenie pracownika z powierzonego mienia
 8. Dokumentowanie powierzenia mienia 
 9. Odpowiedzialność za powierzone mienie 
 10. Odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracodawcy 
 11. Odpowiedzialność za szkodę w mieniu osoby trzeciej 
 12. Zasady i granice odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pracownika 

 

IX. Zakaz konkurencji 

 

 1. Zawieranie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu 
 2. Elementy umowy o zakazie konkurencji i jej forma 
 3. Odszkodowanie i inne obowiązki pracodawcy 

 

X. Badanie trzeźwości 

 

 1. Wdrożenie badania trzeźwości
 2. Sprzęt do badania trzeźwości
 3. Dokumentacja niezbędna do wdrożenia badania trzeźwości
 4. Badanie trzeźwości a czas pracy
 5. Planowane zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej i wprowadzenie części E akt osobowych

 

XI. Praca zdalna 

 

 1. Uchylenie telepracy, skutki i przepisy przejściowe
 2. Nowa definicja pracy zdalnej
 3. Trzy formy pracy zdalnej: stała, na wniosek, okazjonalna, możliwość pracy hybrydowej
 4. Zlecanie i cofnięcie pracy zdalnej
 5. Grupa pracowników uprzywilejowana w zakresie wnioskowania o wykonywanie pracy w formie zdalnej
 6. Praca zdalna okazjonalna
 7. Wprowadzenie pracy zdalnej: dokumenty niezbędne do wdrożenia, regulamin, konsultacje, warunki zatrudnienia
 8. Uprawnienia i obowiązki pracownika oraz pracodawcy przy pracy zdalnej: BHP, ocena ryzyka, zwrot kosztów, elektroniczne dokumenty, zakaz dyskryminacji, możliwość kontroli, wypadki przy pracy
 9. Finansowanie pracy zdalnej: ekwiwalent, ryczałt, opodatkowanie, oskładkowanie świadczeń 
Trenerzy:

 

Wystąpienia publiczne i RODO dla kierowników działów kadr i płac

 

Agnieszka Żarecka, certyfikowany trener standardu HRD BP, inspektor ochrony danych osobowych, wewnętrzny auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017, starszy inspektor BHP. Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończyłam  również studia podyplomowe na kierunkach Rachunkowość oraz Psychologia Managera. W ramach swoich zainteresowań ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Posiadam 20-letnie doświadczenie biznesowe z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń, bankowości oraz sprzedaży.Przez ponad dekadę byłam pracownikiem międzynarodowej korporacji finansowej, gdzie przez 6 lat, z sukcesami pełniałam funkcje managerskie. Obecnie w ramach szkoleń stacjonarnych i zdalnych pracuję wspólnie z uczestnikami spotkań nad rozwojem kompetencji osobistych i przywódczych,  umiejętnościami komunikacyjnymi, twórczego myślenia oraz kompetencjami zespołowymi. Wspieram podmioty publiczne i prywatne we wdrażaniu wymagań unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, szkolę z zakresu ochrony danych, pełnię funkcję Inspektora ochrony danych w zakresie zgodnym z wymaganiami RODO oraz prowadzę wstępne i okresowe szkolenia z zakresu BHP.

 

Trudne przypadki na liście płac i ZFŚS

Renata Majewska, ekspert prawa pracy i wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia prawnicze w 1997 r. na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez prawie dziesięć lat pracowała jako redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, ostatnie kilka lat jako redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku lat prowadzi firmę, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym, o nazwie Biuro Kadr i Płac. Specjalizuje się w prawie pracy i płacach, zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

 

Prawo pracy dla kierowników działów kadr i płac oraz odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników

 

Karolina Niedzielska, prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarządzający. Swoje doświadczenie zdobyłam w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jestem także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzę badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz rosyjskim prawem pracy. Wykładam także na uczelniach wyższych.Prowadzę także własną praktykę prawną, gdzie pomagam pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziłam już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Aby rozpowszechniać stosowanie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wśród pracodawców, pracowników oraz specjalistów z zakresu kadr i płac prowadzę blog karolinaniedzielska.pl/blog oraz fanpage Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska. Moja placówka Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną PlacówkąKształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych.

 

Związki zawodowe i restrukturyzacja zatrudnienia

 

Beata Kozakowska-Burdzińska, radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener , w tym z zakresu prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentka studiów podyplomowych z BHP  oraz studiów MBA.

 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w dziale kadr i płac

 

Karolina Krzyżaniak, HR interim menedżer, pracuje z organizacjami w procesie wdrożenia polityki HR w przedsiębiorstwach, posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na różne poziomy stanowisk, jej szczególnym obszarem zainteresowań jest wdrażanie modeli zarządzania kompetencjami w firmach sektora MŚP. Certyfikowany trener biznesu. Właściciel firmy szkoleniowej HR WAY.

 


 

Adresaci kursu:

Adresatami kursu są osoby zatrudnione na stanowiskach kadrowo- płacowych oraz osoby mające wiedzę i doświadczenie w dziale kadr i płac, które dążą do tego, aby objąć stanowisko kierownicze bądź osoby, które już takie stanowisko zajmują.

 


 

Wymagania od uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest średniozaawansowana i zaawansowana znajomość kadr, płac, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Wymóg ten wynika z faktu, że kurs w zakresie twardych kompetencji kadrowo- płacowych bazuje na wiedzy już nabytej w tym zakresie, która jest pogłębiana oraz nakierowana na zdobywania umiejętności zarządzania zasobami działu kadr i płac. Przed uczestnikami stawiany jest także wymóg podstawowej umiejętności obsługi komputera oraz Internetu, bowiem zajęcia odbywają się online na żywo na platformie webinarowej Clickmeeting.

 


 

Materiały:

Z każdego panelu uczestnik od trenera prowadzącego dany panel otrzyma bogate materiały opracowane specjalnie na kurs kierownik działu kadr i płac.

 


 

Korzyści z kursu:

Znajomość kadr i płac to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy, a bardziej pożądaną jest umiejętność zarządzania kadrami i płacami oraz pracownikami pionu kadrowego organizacji. Kurs łączy ze sobą twardy jak i miękki HR oraz tematykę BHP, RODO,  zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, wystąpieniach publicznych oraz prawa pracy. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił zarządzać zespołem działu kadr i płac począwszy od zatrudnienia do zwolnienia pracownika.

 


 

Zaświadczenie:

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji zawodzie kierownik działu kadr i płac: kod zawodu: 121201.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

 

 

 

375 3,850