Share on facebook

Kurs kadry i płace w oświacie

224 1,794 

Wyczyść
Zasób 4

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Obecnie, z uwagi na brak reglamentacji dostępu do zawodu kadrowca nie ma żadnych wymagań formalnych dla kandydatów do pracy na stanowiska kadrowo- płacowe. Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie
Zasób 2

Materiały

Materiały do każdego modułu będą dostępne w lekcjach kursu z opcją do pobrania.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu kadr i płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo- płacowym. Ważnym elementem nauki jest samodzielność, która w przyszłości pomoże w weryfikowaniu i aktualizowaniu nowelizowanych przepisów. Kursant będzie potrafił samodzielnie zdiagnozować problem, znaleźć odpowiednie rozwiazanie prawne i w oparciu o interpretacje przepisów zastosować odpowiednią instytucję prawną. Kurs uczy samodzielnej pracy i samodzielnego poszukiwania genezy problemów. Prowadzący szkolenie duży nacisk kładzie na praktyczną sferę kursu oraz umiejętności w stosowaniu prawa. Należy pamiętać, że prawo pracy to nadal prawo, a więc należy znać instytucje prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, ponieważ prawo pracy to część prawa cywilnego, zaś prawo ubezpieczeń społecznych to prawo administracyjne. Takie umiejętności są dużym atutem na rynku pracy.

Więcej informacji:

Odkąd zaczęłam działać online, prowadzić grupę Prawo dla nauczyciela, prowadzić fanpage Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska oraz tworzyć autorskie kursy i szkolenia nieprzerwanie otrzymuje pytania dotyczące możliwości organizacji kursu specjalista ds. kadr i płac w oświacie. Długo zabierałam się do pracy, ale w końcu podjęłam decyzję – działam. Kurs jest na etapie tworzenia, nagrywania filmów, pisania materiałów dlatego można go kupić korzystniej w ofercie przedsprzedaży. Dodatkowo kupując kurs w przedsprzedaży otrzymasz w pakiecie nagranie szkolenia sygnaliści- wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa UE.

Swoją wiedzę i praktykę przeniosłam do sfery on-line nagrywając kurs, który prowadzę na żywo. Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy. Są to nagrania- pracujesz kiedy i gdzie chcesz. 

Liczba godzin kursu: 50 h

Liczba modułów: XIV

 

W trakcie lekcji wyświetlany jest obraz z prowadzącym, który omawia zagadnienie posługując się licznymi narzędziami w postaci: tablicy interaktywnej do obliczania przykładów, pokazu ustaw i rozporządzeń poprzez analizę i interpretację przepisów, wyświetlania wzorów dokumentów, które są wypełnianie na bieżąco, np. umów, świadectwo pracy inne dokumenty.

Kupując niniejszy kurs  zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań. Pytanie można zostawić w sekcji Q&A. Prowadzący szkolenie odpowiada na pytanie zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
-Specjalista do spraw kadr- kod zawodu: 242307
-Specjalista do spraw wynagrodzeń – kod zawodu: 242310
oraz certyfikat poświadczający nabycie umiejętności z niniejszych obszarów.

Zapisy na kurs:

Chcąc zapisać się na kurs należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tą informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

W przypadku jednostek publicznych osoby chcące zapisać się na szkolenie, które nie zrealizują zakupu poprzez sklep powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie odesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl . W mailu zwrotnym zostanie przesłana faktura sprzedaży z terminem 14 dni do zapłaty. Po opłaceniu faktury lub przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na w/w adres mailowy zostanie nadany dostęp do kursu na platformie.

POBIERAM FORMULARZ

 


Program:

*Zastrzegam prawo do drobnych zmian programu kursu.

Moduł I

Nawiązanie stosunku pracy

 1. Umowa przedwstępna i list intencyjny

 2. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę

 3. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania

Moduł II

Zatrudnienie nowego nauczyciela

 1. Badania profilaktyczne

 2. Dane osobowe wymagane od  kandydata do pracy i pracownika- nauczyciela

 3. Zawarcie umowy o pracę/ mianowania oraz poinformowanie o warunkach zatrudnienia

 4. Szkolenie BHP

 5. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych

 6. Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy

 7. Wypłata transferowa PPK

 8. Dane nauczyciela pozyskiwane w trakcie zatrudnienia: niekaralność, rejestr sprawców przestępstw seksualnych, ewidencja postępowań dyscyplinarnych 

Moduł III

Czas pracy

 1. Czym jest czas pracy?

 2. Doba i tydzień pracowniczy

 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek

 4. Przerwy wliczane do czasu pracy

 5. Praca w porze nocnej

 6. Wyjścia prywatne

 7. Czas pracy w podróży służbowej

 8. Ewidencja czasu pracy

Moduł IV

Urlopy i inne zwolnienia od pracy

 1. Usprawiedliwianie nieobecności- nieobecności płatne i niepłatne

 2. Urlop bezpłatny

 3. Urlop okolicznościowy

 4. Urlop dla poratowania zdrowia

 5. Urlop wypoczynkowy w placówce feryjnej

 6. Urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej

 7. Urlop wypoczynkowy dyrektora

 8. Urlop uzupełniający i urlop zaległy

 9. Przedawnienie prawa do urlopu

Moduł V

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 1. Ochrona pracownicy w ciąży

 2. Opieka na zdrowe dziecko do lat 14

 3. Nauczyciel wychowujący dziecko do lat 4

 4. Urlop macierzyński i rodzicielski 

 5. Urlop ojcowski

 6. Urlop wychowawczy

 7. Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego

 8. Przerwa w pracy dla kobiety karmiącej

 9. Urlop wychowawczy

Moduł VI

Dokumentacja pracownicza

 1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej

 2. Akta osobowe

 3. Okres archiwizacji

 4. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy

 5. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 6. Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej

 7. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

Moduł VII

Zakończenie stosunku pracy

 1. Wstęp- zakończenie stosunku pracy

 2. Wygaśnięcie stosunku pracy

 3. Porozumienie stron

 4. Wypowiedzenie

 5. Ochrona przed wypowiedzeniem

 6. Rozwiązanie – upływ czasu, na który umowa była zawarta

 7. Cofnięcie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia

 8. Powiadomienie komornika o ustaniu zatrudnienia

 9. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych

 10. Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Moduł VIII

Świadectwo pracy

 1. Termin i sposób wydania świadectwa pracy

 2. Elementy świadectwa pracy

Moduł IX

Zmiana warunków zatrudnienia

 1. Zmiana warunków zatrudnienia

Moduł X

Zasiłki

 1. Zaświadczenie lekarskie

 2. Świadczenia w razie choroby

 3. Zasiłek macierzyński

 4. Zasiłek opiekuńczy

 5. Okres wyczekiwania

 6. Zliczanie okresu zasiłkowego do 2021 r.

 7. Zliczanie okresu zasiłkowego od 2022 r.

 8. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

 9. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Moduł XI

Płace

 1. Wynagrodzenie za prace, jego składniki i systemy wynagrodzeń

 2. Dokumentacja płac

 3. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych

 4. Wynagrodzenie za przestój i dyżur

 5. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

 6. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – obowiązki wobec ZUS

 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki wobec US

 8. Przekroczenie II progu podatku dochodowego

 9. Inne Fundusze

 10. Lista płac i korekty w praktyce

 11. Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

 12. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

 13. Obliczenie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 14. Odszkodowania ze stosunku pracy

 15. Odprawy ze stosunku pracy

 16. Dodatki do wynagrodzenia

 17. Świadczenie na start

 18. Nagroda jubileuszowa

 19. 13- nastka

 20. Świadczenie urlopowe

 21. Ulgi PIT-0

 22. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

 23. Praca i dodatek za pracę w porze nocnej

 24. Nielegalne zatrudnienie i konsekwencje dla pracodawcy

 25. PIT-0 ulga dla młodych

 26. Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach

 27. Niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

 28. Różne zmiany z Polskiego Ładu 2.0.

 29. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracodawcą

Moduł XII

Potracenia z wynagrodzeń i zasiłków nauczycieli

 1. Ochrona wynagrodzenia oraz zasady jego umniejszania

 2. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych i dokumentacja

 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 4. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 5.  Zbiegi egzekucji

 6. Potrącenia z zasiłków

 7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Moduł XIII

Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Założenia i cel PPK

 2. Obowiązki pracodawcy

 3. Uczestnictwo w PPK

 4. Zarządzanie PPK przez uczestnika

 5. PPK na liście płac

Moduł XIV

Ochrona Sygnalistów

Moduł XIV

Program Płatnik

 1. Obsługa programu Płatnik:
 • konfiguracja programu i obsługa interfejsu użytkownika w programie Płatnik
 1.    Obsługa Rejestru Płatników:
 • zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników,
 • operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników,
 • potwierdzanie danych płatnika w ZUS – pobieranie i aktualizacja danych z bazy serwera ZUS.
 • dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA.
 1.    Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych:
 • praca w Rejestrze Ubezpieczonych,
 • wprowadzanie danych ubezpieczonych do Kartoteki Ubezpieczonych,
 • operacje na danych ubezpieczonych,
 • aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych,
 • korekta danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana,
 • wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS,
 • kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania,
 • dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.
 1.    Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych:
 • obsługa formularza ZCNA,
 • dane członków rodzin w kartotece ubezpieczonych,
 • wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA,
 • likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA.
 1.    Dokumenty rozliczeniowe ZUS:
 • import dokumentów z programu kadrowo-płacowego
 • tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA, RSA,
 • dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA,
 • tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA,
 • automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora,
 • korygowanie dokumentów rozliczeniowych,
 • automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora,
 • zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS,
 • dokumenty: RCA, RSA i DRA.
 1.    Wysyłanie dokumentów do ZUS:
 • rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS,
 • tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja,
 • wysyłka zestawów do ZUS.
 1. Zmiany obowiązujące od 2022 roku
 • zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń
 • zmiany druków DRA I RCA
 • likwidacja druku RZA
 • nowe terminy do rozliczeń z ZUS

Moduł XVI

Program kadrowo-płacowy ENOVA 365 – warsztaty na żywo

 1. Struktura funkcjonalna programu i krótki opis modułów
 2. Uruchamianie programu- listy baz danych
 3. Nawigacja po systemie, skróty klawiaturowe
 4. Kartoteka pracownika

– edycja kartoteki

– historyczne zmiany w kartotece osobowej

– czas pracy

– kalendarze

– nieobecności

– limity nieobecności

– dodatki w tym elementy od wartości netto

– zajęcia komornicze

– podstawy chorobowego i urlopów wypoczynkowych

 1. Zatrudnienie pracownika, zwolnienie pracownika

– formy zatrudnienia

– rodzaje zatrudnienia

 1. Umowy cywilno-prawne /zleceniobiorcy/

– typy umów cywilnoprawnych

– sposoby rozliczania umów

 1. Naliczanie wynagrodzeń /etat/umowy cywilnoprawne/inne wypłaty

– parametry naliczania wypłat

 1. Deklaracje ZUS

– deklaracje rozliczeniowe

– deklaracje zgłoszeniowe

 1. Deklaracje PIT
 2. Deklaracje PFRON

– deklaracje rozliczeniowe

– wydruki pomocnicze

 1. PPK
 2. Wydruki

– rodzaje wydruków

 1. Magazyn nadgodzin
 2. Pulpity pracownicze
 3. Eksport i import do Excel

 

Moduły Płatnik i Enova365 są modułami na żywo, które trwają łącznie 3 dni. Odbywają się na żywo na ClickMeeting w formie warsztatów weekendowych. Po każdym warsztacie wydawane są elektroniczne certyfikaty. Stosowne informacje są wysyłane na adres mailowy uczestników.

 


Trener:

Karolina Niedzielska, prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarządzający. Była redaktor naczelna miesięcznika Monitor Dyrektora Przedszkola. Swoje doświadczenie zdobyłam w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jestem także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzę badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz prawem rosyjskim. Prowadzę także własną praktykę prawną, gdzie pomagam pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziłam już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Wykładam także na uczelniach wyższych.

224 1,794 

Wyczyść