Share on facebook

Kurs kadry i płace w oświacie

598 1,794 

Wyczyść
Zasób 4

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Obecnie, z uwagi na brak reglamentacji dostępu do zawodu kadrowca nie ma żadnych wymagań formalnych dla kandydatów do pracy na stanowiska kadrowo- płacowe. Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie
Zasób 2

Materiały

Materiały do każdego modułu będą dostępne w lekcjach kursu z opcją do pobrania.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu kadr i płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo- płacowym. Ważnym elementem nauki jest samodzielność, która w przyszłości pomoże w weryfikowaniu i aktualizowaniu nowelizowanych przepisów. Kursant będzie potrafił samodzielnie zdiagnozować problem, znaleźć odpowiednie rozwiazanie prawne i w oparciu o interpretacje przepisów zastosować odpowiednią instytucję prawną. Kurs uczy samodzielnej pracy i samodzielnego poszukiwania genezy problemów. Prowadzący szkolenie duży nacisk kładzie na praktyczną sferę kursu oraz umiejętności w stosowaniu prawa. Należy pamiętać, że prawo pracy to nadal prawo, a więc należy znać instytucje prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, ponieważ prawo pracy to część prawa cywilnego, zaś prawo ubezpieczeń społecznych to prawo administracyjne. Takie umiejętności są dużym atutem na rynku pracy.

Więcej informacji:

Premiera kursu: 29 grudnia 2021 r.


Odkąd zaczęłam działać online, prowadzić grupę Prawo dla nauczyciela, prowadzić fanpage Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska oraz tworzyć autorskie kursy i szkolenia nieprzerwanie otrzymuje pytania dotyczące możliwości organizacji kursu specjalista ds. kadr i płac w oświacie. Długo zabierałam się do pracy, ale w końcu podjęłam decyzję – działam. Kurs jest na etapie tworzenia, nagrywania filmów, pisania materiałów dlatego można go kupić korzystniej w ofercie przedsprzedaży. Dodatkowo kupując kurs w przedsprzedaży otrzymasz w pakiecie nagranie szkolenia sygnaliści- wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa UE.

Swoją wiedzę i praktykę przeniosłam do sfery on-line nagrywając kurs, który prowadzę na żywo. Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy. Są to nagrania- pracujesz kiedy i gdzie chcesz. 

Liczba godzin kursu: 50 h

Liczba modułów: XIV

 

W trakcie lekcji wyświetlany jest obraz z prowadzącym, który omawia zagadnienie posługując się licznymi narzędziami w postaci: tablicy interaktywnej do obliczania przykładów, pokazu ustaw i rozporządzeń poprzez analizę i interpretację przepisów, wyświetlania wzorów dokumentów, które są wypełnianie na bieżąco, np. umów, świadectwo pracy inne dokumenty.

Kupując niniejszy kurs  zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań. Pytanie można zostawić w sekcji Q&A. Prowadzący szkolenie odpowiada na pytanie zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
-Specjalista do spraw kadr- kod zawodu: 242307
-Specjalista do spraw wynagrodzeń – kod zawodu: 242310
oraz certyfikat poświadczający nabycie umiejętności z niniejszych obszarów.

Zapisy na kurs:

Chcąc zapisać się na kurs należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tą informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

W przypadku jednostek publicznych osoby chcące zapisać się na szkolenie, które nie zrealizują zakupu poprzez sklep powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie odesłać go na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl . W mailu zwrotnym zostanie przesłana faktura sprzedaży z terminem 14 dni do zapłaty. Po opłaceniu faktury lub przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na w/w adres mailowy zostanie nadany dostęp do kursu na platformie.

POBIERAM FORMULARZ

 


Program:

*Zastrzegam prawo do drobnych zmian programu kursu.

Moduł I

Zatrudnienie nowego nauczyciela

 1. Badania profilaktyczne

 2. Dane osobowe wymagane od  kandydata do pracy i pracownika- nauczyciela

 3. Zawarcie umowy o pracę/ mianowania oraz poinformowanie o warunkach zatrudnienia

 4. Szkolenie BHP

 5. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych

 6. Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy

 7. Wypłata transferowa PPK

 8. Dane nauczyciela pozyskiwane w trakcie zatrudnienia: niekaralność, rejestr sprawców przestępstw seksualnych, ewidencja postępowań dyscyplinarnych 

Moduł II

Czas pracy

 1. Czym jest czas pracy?

 2. Doba i tydzień pracowniczy

 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek

 4. Czas pracy nauczycieli- art. 42 KN

 5. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

 6. Przerwy wliczane do czasu pracy

 7. Czas pracy nauczycieli niepełnosprawnych

 8. Godziny ponadwymiarowe i zastepstwa doraźne

 9. Praca w niedzielę i święta

 10. Praca w porze nocnej

 11. Wyjścia prywatne

 12. Ewidencja czasu pracy

Moduł III 

Ocena pracy nauczyciela 

 1. Procedura oceny pracy nauczyciela

Moduł IV

Urlopy i inne zwolnienia od pracy

 1. Usprawiedliwianie nieobecności – nieobecności płatne i niepłatne

 2. Urlop wypoczynkowy- założenia ogólne i staż urlopowy

 3. Wymiary urlopu wypoczynkowego i zasady ustalania wymiaru

 4. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego- pierwsza praca

 5. Przerwanie i przesunięcie oraz odwołanie z urlopu wypoczynkowego

 6. Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym i bezpłatnym

 7. Urlop uzupełniający  i przedawnienie prawa do urlopu

 8. Dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej, weterana

 9. Urlop bezpłatny

 10. Urlop szkoleniowy i podnoszenie kwalifikacji nauczyciela

 11. Urlop okolicznościowy

 12. Urlop dla poratowania zdrowia

Moduł VI

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 1. Ochrona nauczycielki w ciąży

 2. Opieka na zdrowe dziecko do lat 14

 3. Nauczyciel wychowujący dziecko do lat 4

 4. Urlop macierzyński i rodzicielski 

 5. Urlop ojcowski

 6. Urlop wychowawczy

 7. Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego

Moduł VII

Dokumentacja pracownicza

 1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej

 2. Akta osobowe

 3. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy

 4. Okres archiwizacji

 5. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 6. Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej

 7. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

Moduł VIII

Zakończenie stosunku pracy

 1. Wstęp- zakończenie stosunku pracy

 2. Wygaśnięcie stosunku pracy

 3. Porozumienie stron

 4. Wypowiedzenie

 5. Ochrona przed wypowiedzeniem

 6. Okresy wypowiedzenia

 7. Stan spoczynku

 8. Rozwiązanie- upływ czasu, na który umowa była zawarta

 9. Cofnięcie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia

 10. Powiadomienie komornika o ustaniu zatrudnienia

 11. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Moduł IX

Świadectwo pracy

 1. Termin i sposób wydania świadectwa pracy

 2. Elementy świadectwa pracy

Moduł X

Zmiana warunków zatrudnienia

 1. Zmiana warunków na podstawie KN

Moduł XI

Zasiłki

 1. Zaświadczenie lekarskie

 2. Świadczenia w razie choroby

 3. Zasiłek macierzyński

 4. Zasiłek opiekuńczy

 5. Okres wyczekiwania

 6. Zliczanie okresu zasiłkowego

 7. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

 8. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Moduł XII

Płace

 1. Wynagrodzenie za prace i jego wypłata

 2. Świadczenie na start dla nauczyciela stażysty

 3. Dodatki: stażowy, motywacyjny, funkcyjny, uzupełniający, za warunki pracy, wiejski

 4. Świadczenie urlopowe

 5. Praca przy maturach

 6. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne- obowiązki wobec ZUS

 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych- obowiązki wobec US

 8. Lista płac w praktyce

 9. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

 10. Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 11. Dokumentacja płac

 12. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

 13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych

 14. Wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia

 15. Odszkodowania nauczycieli ze stosunku pracy

 16. Odprawy nauczycieli ze stosunku pracy

Moduł XIII

Potracenia z wynagrodzeń i zasiłków nauczycieli

 1. Ochrona wynagrodzenia oraz zasady jego umniejszania

 2. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych i dokumentacja

 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 4. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 5.  Zbiegi egzekucji

 6. Potrącenia z zasiłków

Moduł XIV

Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Założenia i cel PPK

 2. Obowiązki pracodawcy

 3. Uczestnictwo w PPK

 4. Zarządzanie PPK przez uczestnika

 5. PPK na liście płac

 


Trener:

Karolina Niedzielska, prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarzadzający. Była redaktor naczelna miesięcznika Monitor Dyrektora Przedszkola. Swoje doświadczenie zdobyłam w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jestem także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzę badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz prawem rosyjskim. Prowadzę także własną praktykę prawną, gdzie pomagam pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziłam już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Wykładam także na uczelniach wyższych.

598 1,794 

Wyczyść