Shirley Chisholm, 1st Black American Congresswoman-2

Blog

Odprawy nauczycieli

Odprawy to szczególnego rodzaju świadczenie pieniężne wynikające z ustania zatrudnienia. Karta Nauczyciela przewiduje kilka rodzajów odpraw, które omówię 🙂 

Wpis jest głównie poświęcony kumulacji odpraw oraz odpraw przysługujących nauczycielom, którzy zatrudnieni są na umowy o pracę, albowiem w środowisku nauczycielskim pokutuje (niesłusznie) przekonanie, że odprawy w znacznej mierze dotyczą nauczycieli, których stosunek pracy został zawarty na podstawie mianowania.

Odprawy przysługują z następujących tytułów:

 • przejścia na emeryturę, 
 • orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy, 
 • upływu 2- letniego okresu urlopu bezpłatnego udzielonego nauczycielowi, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania małżonka, jednak podania nie można było uwzględnić z uwagi na względy organizacyjne, 
 • cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole, 
 • częściowej likwidacji szkoły,
 • całkowitej likwidacji szkoły, 
 • zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów, 
 • zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Odprawa przysługuje w przypadku faktycznego rozwiązania stosunku pracy, a więc nie będzie przysługiwała w przypadku cofnięcia oświadczenia wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron. 

Odprawa z dwóch tytułów

 

Często otrzymuje pytania dotyczące możliwości otrzymania odprawy z tytułu likwidacji szkoły, a więc na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 KN oraz przejścia na emeryturę- art. 87 KN.

Istnieje możliwość otrzymania obu odpraw. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 4.07.2001 r. I PKN 565/00, OSNP 2003/10, poz. 251: nabycie przez nauczyciela mianowanego prawa do odprawy emerytalnej nie wyłącza uzyskania przez niego odprawy z tytułu rozwiazania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie szkoły. Oba rodzaje odpraw z art. 20 ust 2 KN i art. 87 KN, są odprawami od siebie niezależnymi, przysługującymi w razie spełnienia odmiennego typu warunków, a brak jest przepisów przewidujących zaliczenie jednego świadczenia na poczet drugiego. Jeżeli nauczyciel spełnia warunki do nabycia dwóch odpraw, to nabywa do nich prawo i otrzyma dwie odprawy.

Nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę

Zgodnie z art. 20 ust. 2 KN, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn:

 • częściowej likwidacji szkoły,
 • całkowitej likwidacji szkoły,
 • zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie oddziałów,
 • zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy,

przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wysokość odprawy i uprawnienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (proszę zwrócić uwagę, że nie tylko nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony, ale także określony), reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z art. 10 w zw. z art. 8 w/w ustawy, pracownikowi- nauczycielowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudnionyu danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danegopracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danegopracodawcy ponad 8 lat.

Nie otrzymałeś należnej odprawy? Twoje roszczenie przedawni się po 3 latach.

 

 

↓↓↓Czy wiesz, że 1 września 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli?

Koniecznie zaopatrz się w nowego e-booka https://karolinaniedzielska.pl/produkt/zatrudnianie-nauczycieli-wedlug-nowych-przepisow/.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email