fbpx
Ocena pracy nauczyciela po nowemu

Blog

Ocena pracy nauczyciela po nowemu

1 września 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela.

Jedną z głównych zmian jest przywrócenie stanu sprzed zmian w 2018 r.

Najważniejsze zmiany to:

  1.  zniesienie obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli, ocena będzie dokonywana na wniosek lub z inicjatywy dyrektora;
  2. przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli zostało utrzymane zasięganie opinii rady rodziców;
  3. uchylenie upoważnienia do określenia, w drodze rozporządzenia (w ISAP Rozporządzenie ma już status uchylonego), szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli – kryteria oceny pracy będą określone w  Karcie Nauczyciela (art. 6a ust. 1e i 1f);

  4. rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego nauczycieli, w zakresie awansu zawodowego przywrócona zostaje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Projekt zmian zakładał, że likwidację 4- stopniowej skali. Jednak skala ta została zachowana. Tym samym mamy ocenę: wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą i negatywna.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wszystkie postępowania wszczęte o dokonanie oceny z dniem 1 września lub po tym dniu, w całości będą przebiegać już na podstawie nowych przepisów KN.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email