fbpx
Edycja toruń-52

Blog

Kwoty wolne od potrąceń 2021

Wynagrodzenie pracownika, inne świadczenia uzyskiwane w związku z wykonywaniem pracy są chronione przez prawo. Tym samym, co do zasady jest nienaruszalne, chyba że przepisy pozwalają pracodawcy lub innym organom ingerowanie w wysokość wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia dzielimy na odliczenia i potrącenia.

Odliczenia są to:

  1. podatki;
  2. składki;
  3. PPK;
  4. tryb odzyskania nadpłaty wynagrodzenia. 

Odliczenia wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawnych. 

Potrąceniu podlegają tylko i wyłącznie następujące należności: 

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; 
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; 
  4. kary pieniężne.

Pomimo prawnych możliwości ingerencji w wynagrodzenie pracownika, przepisy prawa pracy przewidują ograniczenia w szczególności jeśli chodzi o potrącenia. Są to maksymalna kwota dokonania potrącenia oraz kwota wolna od potrąceń. 

Tym samym nie zawsze pracodawca będzie zobowiazana dokonać potrącenia, pomimo prawidłowego zajęcia wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy

Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia: 

Należność  Kwota
Alimenty  60 % (3/5) podstawy potrącenia 
Inne świadczenia  50 % (1/2) podstawy potrącenia 

Kwota wolna od potrąceń: 

Należność  Kwota
Alimenty  Brak 
Inne świadczenia  100 % minimalnego wynagrodzenia 
Zaliczki pieniężne  75% minimalnego wynagrodzenia 
Kary porządkowe 90% minimalnego wynagrodzenia 

W przypadku kwoty wolnej od potrącenia należy zauważyć, że nie stosuje się jej przy potrąceniach alimentacyjnych. W przypadku świadczeń niealimentacyjnych kwota wolna wynosi 100 % obowiązującej stawki minimalnej wynagrodzenia z pracę. Należy pamiętać, że w zależności od sytuacji płacowej pracownika, w niektórych przypadkach na wysokość kwoty wolnej będą miały wpływy: wpłata na PPK, zwolnienie z podatku dochodowego od osoby fizycznej do 26 roku życia (PIT 0), wysokość kosztów uzyskania przychodu, stosowanie kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy (PIT 2). 

Pamiętaj!

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy również ma wpływ na ustalenie wysokości kwoty wolnej od potrąceń. 

Etapy dokonywania potrąceń:

1) Ustalamy podstawę dokonania potrącenia 

Wynagrodzenie brutto- składki na ubezpieczenie społeczne – zaliczka na podatek dochodowy- wpłaty PPK (podstawowe + dobrowolne uczestnika PPK) 

2) Ustalamy maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia 

3) Ustalamy kwotę wolną 

4) Ustalamy faktyczną możliwą kwotę dokonania potrącenia 

5) Dokonujemy potrącenia 

Wpływ minimalnego wynagrodzenia za pracę na potrącenia

W związku z tym, że w 2021 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2800 zł zmienią się także wskaźniki związane z dokonywaniem potrąceń. Wynika to z faktu, że w przypadku potrąceń świadczeń niealimentacyjnych należy pracownikowi zagwarantować co najmniej minimalne wynagrodzenie, a więc jest to suma pieniężna gwarantowana przez przepisy. Tym samym w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia zmienia się również wskaźnik ochronny.

Ponadto na dokonywanie potrąceń będą miały wpływ takie wskaźniki jak: PIT 2, KUP, PPK

Kwoty wolne od potrąceń zależne od PIT 2 i KUP

 

 

Kwoty wolne od potrąceń zależne od PPK

W tym wypadku należy założyć przy obliczeniach, że zarówno podmiot zatrudniający jak i podmiot zatrudniony finansują ze swoich środków wpłaty PPK podstawowe. Podmiot zatrudniający – 1,5 %, podmiot zatrudniony 2 %. Natomiast pracownik osiąga wynagrodzenie brutto w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uwaga! W przypadku, gdy podmiot zatrudniony (pracownik), nie osiąga przychodu w wysokości większej niż 120 % minimalnego wynagrodzenia (w roku 2020- 3120 zł, w roku 2021- 3360 zł), może złożyć deklarację o dokonywaniu wpłat w niższej wysokości, ale nie niższej niż 0,5%. Deklaracja ta jest wiążąca dla podmiotu zatrudniającego w każdym miesiącu, w którym pracownik nie osiąga przychodu wyższego niż 120 %. Tym samym ruchoma może być także kwota wolna od potrąceń świadczeń niealimentacyjnych dla pracownika, który jednocześnie jest uczestnikiem PPK i złożył deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej. 

 

 

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku i udostępnij wpis.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email