Jawne wynagrodzenie?- nowy obowiązek pracodawcy

Do Komisji Nadzwyczajnej skierowano projekt zmian kodeksu pracy dotyczący obowiązku pracodawcy związany z jawnością wynagrodzenia.

Zmiana ta pierwotnie miała wejść już w życie 1 stycznia 2019 r., wraz z innymi znaczącymi nowelizacjami prawa pracy. Jednak tak się nie stało, dlatego dopiero teraz jest procedowana.

Nowela przewiduje dodanie „art. 183f  § 1. Pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego zasadniczego wynagrodzenia brutto.

2. W przypadku, w którym wskazuje się minimalną i maksymalną wysokość zasadniczego wynagrodzenia brutto, w informacji o możliwości zatrudnienia umieszcza się wzmiankę, że kwota ta podlega negocjacji.

3. Proponowana minimalna kwota zasadniczego wynagrodzenia, nie może być mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę.”

Ponadto przewidziano również poszerzenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym, których może dopuścić się pracodawca. Przewidziano, że do art. 281 zostanie dodany punkt 8, który będzie przewidywał odpowiedzialność w sytuacji, gdy pracodawca zawrze z pracownikiem umowę o pracę, w której wskaże wynagrodzenie niższe niż w ogłoszeniu o pracę lub w sytuacji, gdy w ogóle takiej informacji nie umieści.

Kara jak wszystkie inne* od 1 000 zł do 30 000 zł.

*Art. 281 § 2. Zgodnie z jego brzmieniem: „Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2 (osoba, która zawarła umowę o pracę z niedochowaniem formy pisemnej) , jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące– pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.” Nowy przepis wejdzie w życie 1 grudnia 2020 r.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie